GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY ŚWIERZNO

Strona główna » Edukacja ekologiczna w gminie

Edukacja ekologiczna w gminie

W środę 23 wrze­śnia 2015 roku ucznio­wie Szkoły Pod­sta­wo­wej im. Marii Konop­nic­kiej w Stu­cho­wie wzięli udział w 22 edy­cji kam­pa­nii ?Sprzą­ta­nie świata?.

Coroczna akcja orga­ni­zo­wana przez Fun­da­cję ?Nasza Zie­mia? polega na sprzą­ta­niu śmieci zale­ga­ją­cych poza miej­scami prze­zna­czo­nymi do ich skła­do­wa­nia oraz zwięk­sza­niu świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej. W tym roku akcja prze­biega pod hasłem ?Wyprawa ? poprawa? a jej celem jest zwró­ce­nie uwagi na rolę, jaką każdy może ode­grać w two­rze­niu i funk­cjo­no­wa­niu sys­temu gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami komunalnymi.

źró­dło: SP Stuchowo

———————————————————————————–

Odwie­dzili Regio­nalny Zakład Gospo­da­ro­wa­nia Odpa­dami w Słajsinie

W środę 23 kwiet­nia bie­żą­cego roku przed­sta­wi­ciele klas I — VI Szkoły Pod­sta­wo­wej w Stu­cho­wie odwie­dzili Regio­nalny Zakład Gospo­da­ro­wa­nia Odpa­dami w Słaj­si­nie. Wizyta miała na celu zapo­zna­nie uczniów z nowo­cze­snymi meto­dami odzy­ski­wa­nia surow­ców wtór­nych oraz kom­po­sto­wa­nia odpa­dów ule­ga­ją­cych bio­de­gra­da­cji.  Ucznio­wie mieli oka­zję dowie­dzieć się jak powstał zakład, zgłę­bić wie­dzę doty­czącą recy­klingu, segre­ga­cji, rekul­ty­wa­cji oraz zoba­czyć co dzieje się z odpa­dami gdy tra­fią do RZGO. Pra­cow­nicy chęt­nie odpo­wia­dali na liczne pyta­nia uczniów zwią­za­nie z funk­cjo­no­wa­niem zakładu. Wizyta w Słaj­si­nie to nie­wąt­pli­wie zna­ko­mita lek­cja ekologii.

 

———————————————————————————–

“Moja miej­sco­wość bez elektrośmieci”

Samo­rząd Uczniow­ski przy Szkole Pod­sta­wo­wej w Stu­cho­wie przy­stą­pił do Ogól­no­pol­skiego Pro­gramu Edu­ka­cyj­nego “Moja miej­sco­wość bez elek­tro­śmieci” zaini­cjo­wa­nego przez Orga­ni­za­cję Odzy­sku Sprzętu Elek­tro­nicz­nego i Elek­trycz­nego S. A., któ­rego celem jest edu­ka­cja spo­łe­czeń­stwa z zakre­sie pra­wi­dło­wego postę­po­wa­nia ze zuży­tym sprzę­tem elek­trycz­nym i elek­tro­nicz­nym. Pro­gra­mowi patro­nują: Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej, Mini­ster­stwo Śro­do­wi­ska oraz Zwią­zek Miast Pol­skich. Do akcji zbie­ra­nia ?elek­tro­śmieci? włą­czyło się wielu miesz­kań­ców Stu­chowa, Kępicy, Cie­sła­wia, Sta­rzy oraz pra­cow­ni­ków Urzędu Gminy, dzięki któ­rym zebra­li­śmy pokaźną ilość elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych odpa­dów. Za pomoc wszyst­kim ser­decz­nie dziękujemy.

 

 

 ———————————————————————————–

Edu­ka­cja eko­lo­giczna jest waż­nym skład­ni­kiem edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej zmie­rza­ją­cej do kształ­to­wa­nia spo­łe­czeń­stwa odpo­wie­dzial­nego za swoje czyny, akcep­tu­ją­cego zasady zrów­no­wa­żo­nego roz­woju, potra­fią­cego oce­nić stan śro­do­wi­ska przy­rod­ni­czego oraz podej­mu­ją­cego świa­dome decyzje.

Prze­pro­wa­dza­nie akcji edu­ka­cyj­nych ma na celu pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej spo­łe­czeń­stwa. Prze­kłada się ona na popraw­ność zacho­wań miesz­kań­ców gminy Świerzno, zwięk­sze­nie poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści za oto­cze­nie. W aspek­cie gospo­darki odpa­dami miesz­kańcy świa­domi skut­ków danego postę­po­wa­nia wytwa­rzają mniej­sze ilo­ści odpa­dów, chęt­niej pod­pi­sują umowy na wywóz odpa­dów i przy­kła­dają dużą rolę do pra­wi­dło­wej segre­ga­cji odpa­dów. Ponadto pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej skut­ko­wać będzie zmniej­sze­niem ilo­ści zuży­tej wody, dba­ło­ścią o stań śro­do­wi­ska przy­rod­ni­czego oraz wygląd oto­cze­nia. Waż­nym czyn­ni­kiem zwięk­sza­ją­cym sku­tecz­ność akcji eko­lo­gicz­nych jest sku­pie­nie spo­łecz­no­ści wokół wspól­nego celu.

Pod­sta­wo­wymi dro­gami komu­ni­ka­cji i upo­wszech­nia­nia wie­dzy eko­lo­gicz­nej są:

 • Prasa, mate­riały rekla­mowe, ulotki, pla­katy infor­ma­cyjne, fol­dery promocyjne;
 • Inter­net, fora zain­te­re­so­wań, edu­ka­cyjne pro­gramy komputerowe;
 • Audy­cje radiowe i telewizyjne;
 • Zie­lone szkoły, wycieczki przy­rod­ni­cze, rajdy terenowe;
 • Kon­kursy pla­styczne, foto­gra­ficzne, spor­towe z ele­men­tami edukacyjnymi;
 • Tere­nowe warsz­taty eko­lo­giczne i przyrodnicze;
 • Warsz­taty arty­styczno ? eko­lo­giczne w szkołach;
 • Wystawy edu­ka­cyjne;
 • Pro­jekty edu­ka­cyjne dla szkół;
 • Szko­le­nia, warsz­taty dla miej­sco­wej ludności;
 • Festi­wale, festyny, pokazy i imprezy uliczne o cha­rak­te­rze proekologicznym;

O szcze­gó­łach doty­czą­cych pro­wa­dzo­nych na tere­nie Gminy Świerzno akcjach eko­lo­gicz­nych będziemy infor­mo­wać na bie­żąco w niniej­szej zakładce oraz w zakładce Aktu­al­no­ści.