GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY ŚWIERZNO

Strona główna » Gospodarka komunalna w gminie

Gospodarka komunalna w gminie

* Rejestr dzia­łal­no­ści regu­lo­wa­nej w zakre­sie odbie­ra­nia odpa­dów komu­nal­nych od wła­ści­cieli nie­ru­cho­mo­ści na tere­nie Gminy Świerzno

 Rejestr dzia­łal­no­ści regulowanej

* Rejestr wyda­nych zezwo­leń na opróż­nia­nie zbior­ni­ków bez­od­pły­wo­wych i trans­port nie­czy­sto­ści cie­kłych na tere­nie Gminy Świerzno
Rejestr wyda­nych zezwo­leń


Rejestr dzia­łal­no­ści regu­lo­wa­nej w zakre­sie odbie­ra­nia odpa­dów komu­nal­nych na tere­nie Gminy Świerzno


 

 

W związku z nowe­li­za­cją ustawy z dnia 13 wrze­śnia 1996 r. o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porządku w gmi­nach, na tere­nie Gminy Świerzno wpro­wa­dzone zostaną nowe zasady gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami komunalnymi.

Obec­nie Gmina Świerzno jest w trak­cie przy­go­to­wy­wa­nia i wdra­ża­nia nowych zasad gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami na tere­nie gminy. Określ­nie kie­run­ków dzia­łań i dosto­so­wa­nie metod reali­za­cji poli­tyki odpa­do­wej zapew­nią zgodną z zasa­dami ochrony śro­do­wi­ska, zin­te­gro­waną i kom­plek­sową gminną gospo­darkę odpa­dami komunalnymi.

Wszel­kie ana­lizy, kon­cep­cje i pro­jekty będą uwzględ­niać obecne, jak i przy­szłe kie­runki roz­woju poli­tyki gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami oraz uwa­run­ko­wa­nia eko­no­miczne i funk­cjo­nalne. Opra­co­wany i wdra­żany sys­tem jest dosto­so­wany do ten­den­cji we współ­cze­snej gospo­darce odpa­dami na pozio­mie kra­jo­wym i regio­nal­nym oraz przede wszyst­kim warun­ków lokal­nych z uwzględ­nie­niem roz­woju gospodarczego.

Gospo­darka odpa­dami na tere­nie Gminy Świerzno jest współ­re­ali­zo­wana z Celo­wym Związ­kiem Gmin R-XXI, w ramach regio­nal­nego sys­temu gospo­darki odpa­dami. CZG R-XXI zapewni zago­spo­da­ro­wa­nie wszyst­kich odpa­dów komu­nal­nych zebra­nych z terenu Gminy Świerzno w insta­la­cjach Regio­nal­nego Zakładu Gospo­da­ro­wa­nia Odpa­dami (RZGO) w miej­sco­wo­ści Słaj­sino (gm. Nowo­gard) oraz w sta­cji prze­ła­dun­ko­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej w miej­sco­wo­ści Mokra­wica (gm. Kamień Pomorski).

Nowy sys­tem gospo­darki odpa­dami opra­co­wany w opar­ciu o zno­we­li­zo­waną ustawę funk­cjo­no­wać będzie dzięki uisz­czo­nym przez wła­ści­cieli nie­ru­cho­mo­ści opła­tom za odpady (opłata śmie­ciowa). Głów­nym zało­że­niem jest zachę­ce­nie spo­łe­czeń­stwa do segre­go­wa­nia odpa­dów, co spo­wo­duje obni­że­nie stawki opłaty śmie­cio­wej dla miesz­kań­ców zbie­ra­ją­cych odpady w spo­sób selek­tywny. Sche­mat funk­cjo­no­wa­nia gospo­darki odpa­dami na tere­nie Gminy Świerzno przed­sta­wiamy poniżej:

 

Aktu­al­nie gospo­darka odpa­dami działa na zasa­dzie zawar­tych umów pomię­dzy wła­ści­cie­lami nie­ru­cho­mo­ści, a pod­mio­tami odbie­ra­ją­cymi odpady komu­nalne z terenu Gminy Świerzno zgod­nie z obec­nie obo­wią­zu­ją­cym Regu­la­mi­nem utrzy­ma­nia czy­sto­ści i porządku na tere­nie Gminy Świerzno. Pod­mioty odbie­ra­jące odpady na tere­nie Gminy Świerzno funk­cjo­nują na pod­sta­wie wyda­nych przez Bur­mi­strza zezwo­leń na odbiór odpa­dów komunalnych.